STATUT

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Asociaţia Obştească "Speranţă şi Sănătate" (NGO Hope and Health – denumire utilizată în relațiile internaționale) este o organizaţie obştească, neguvernamentală, apolitică, necomercială, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut. Asociația Obșească "Speranță și Sănătate" nu susține în cadrul alegerilor autorităților publice nici un concurent electoral sau candidat la funcții în cadrul autorităților publice, precum și nu folosește veniturile sau activele sale pentru finanțarea acestora.

1.2. Asociaţia Obştească “Speranţă şi Sănătate” a fost înfiinţată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Nr.837-XIII din 17 mai 1996, "Cu privire la asociaţiile obşteşti", legislaţia în vigoare şi prezentul Statut.

1.3. Organizația a fost înfiinţată în forma organizatorico-juridică „asociaţie obştească”.

1.4. Asociația Obștească “Speranţă şi Sănătate” dobîndeşte calitatea de persoană jurudică în momentul înregistrării Statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

1.5. Asociaţia Obştească “Speranţă şi Sănătate” dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite prin lege unor astfel de categorii de persoane juridice. A.O. “Speranţă şi Sănătate” dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.6. Asociaţia Obştească “Speranţă şi Sănătate” reprezintă o organizaţie republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Durata de activitate a organizației este nelimitată în timp.

1.7. Adresa juridică a Asociaţiei Obşteaști “Speranţă şi Sănătate” este: Republica Moldova, Chişinău, B-dul Dacia 53, ap. 179.

2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE

2.1. Asociaţia Obştească “Speranţă şi Sănătate” a fost înfiinţată şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea organizației, autoadministrării şi autogestiunii.

2.2. Asociaţia Obştească este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice intervenţia autorităţilor publice în activitatea Organizației, precum şi intervenţia Organizației în activitatea autorităţilor publice.

2.3. Activitatea Asociaţiei Obştești are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor.

3. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1. Obiectivele A.O. “Speranță și Sănătate” sunt:

 • acordarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi tulburări psihice, persoanelor vulnerabile, precum şi acordarea suportului moral şi psihologic familiilor acestora, consilierea părinţilor (tutorilor) în îngrijirea copiilor lor cu dizabilități (rudelor);
 • punerea în aplicare şi apărarea drepturilor civile, sociale, a altor drepturi şi libertăţi legitime ale persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi tulburări psihice;
 • susţinerea şi desfăşurarea acţiunilor de caritate în beneficiul persoanelor cu dizabilități intelectuale şi altor persoane defavorizate;
 • contribuirea la promovarea valorilor morale;
 • realizarea altor activități, neinterzise de legislație.

3.2. Metodele de realizare:

 • organizarea şi participarea la diferite seminare, conferinţe, întâlniri, etc, vizând realizarea scopurilor statutare, prin atragerea şi implicarea specialiștilor calificaţi în domeniile prioritare ale organizației;
 • acordarea serviciilor centrului integrativ de zi pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale şi tulburări psihice;
 • acordarea de ajutor păturii sociale vulnerabile: asistență materială, umanitară, juridică, consultativă;
 • dezvoltarea, realizarea/implementarea și monitorizarea diverselor proiecte la nivel local/național, pentru dezvoltarea sectorului social din Repulbica Moldova și atingerea scopurilor Organizației;
 • consolidarea capacităților reprezentanților autorităților publice centrale și locale, organizațiilor necomerciale, altor prestatori de servicii, persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora, precum și ale A.O. Speranță și Sănătate, în conformitate cu necesitățile de instruire în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate, inclusiv și a celor cu dizabilități.

3.3. Pentru a-şi atinge obiectivele Asociaţia Obştească are dreptul:

 • de a reprezenta interesele membrilor organizației în faţa autorităţilor publice şi altor instanţe;
 • de a proteja drepturile şi interesele membrilor săi;
 • să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
 • să desfăşoare activitate editorială;
 • să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
 • să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
 • să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
 • să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
 • să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 • să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
 • să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a organizației;
 • să desfășoare instruiri pentru personalul specializat în domeniul serviciilor pentru persoane cu dizabilități;
 • să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

4. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI MONITORIZARE

4.1. Structura organizatorică include urmatoarele organe:

 • Adunarea Generală - organul suprem de conducere;
 • Consiliul de Supraveghere – organul de control al activității și reglementărilor juridice;
 • Consiliul de Administrare - organ de conducere electiv, care activează în perioada dintre Adunările Generale;
 • Preşedintele Asociației Obștești - Președintele Consiliului de Administrare;
 • Comisia de Cenzori - organ de audit și control ales de către Adunarea Generală.

4.2. Organul suprem de conducere al Asociației Obștești este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar sau extraordinar de către Consiliul de Administrare.

4.3. Adunarea Generală are urmatoarele obligațiuni de bază:

 • definirea direcțiilor de activitate ale organizației;
 • aprobarea Statutului, completărilor sau modificărilor în Statut;
 • desemnarea/alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Consiliului de Administrare, Președintelui, membrilor Comisiei de Cenzori;
 • aprobarea rapoartelor Consiliului de Administrare si a Comisiei de Cenzori;
 • luarea hotaririlor de reorganizare sau lichidare a organizației, numirea membrilor Comisiei de lichidare si confirmarea bilanțului de lichidare;
 • luarea deciziilor de diferit caracter, legat de activitatea organizației.

4.4. Adunarea Generală este convocată de către Consiliul de Administrare în caz de necesitate de cel putin o dată pe an.

4.5. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se efectuează de către Consiliul de Administrare la cererea Președintelui, Comisiei de Cenzori sau a cel puţin 2/3 din membrii Organizației.

4.6. Adunarea Generală este eligibilă doar în cazul când la ea au asistat 50% din membri plus un vot. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Deciziile sunt luate prin voturile majorității celor prezenți.

4.7. Organizarea Adunarii Generale se documentează printr-un protocol semnat de secretar si legifiat de Președinte.

4.8. Consiliul de Supraveghere este un organ de control care activează pe baze obşteşti şi care la necesitate are menirea de a efectua nu mai rar decât o dată pe an supravegherea activităţii Asociaţiei Obștești sub aspectul respectării şi conformităţii de către aceasta a intereselor, obiectivelor, funcţiilor şi obligaţiilor statutare precum şi a statutului de utilitate publică.

4.9. Membrii Consiliul de Supraveghere sunt aleşi la propunerea Preşedintelui pentru o perioadă de la un an până la 5 ani de către Adunarea Generală. Organul care i-a ales are împuternicirea şi de a-i demite în conformitate cu normele statutare sau legale ale Republicii Moldova.

4.10. Consiliul de Supraveghere este constituit din 3 persoane notorii, care activează în domeniile de interes ale Organizației. Acestea vor evita conflictul de interese şi nu pot fi concomitent membri ai Consiliului de Administrare.

4.11. În perioada dintre Adunările Generale, organizarea activităților este coordonată de Consiliul de Administrare, compus din 3 membri, dintre care unul este Preşedintele Consiliului de Administrare.

4.12. Consiliul de Administrare este ales de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani și are următoarele competențe:

 • de a convoca Adunările Generale ordinare şi extraordinare în conformitate cu prevederile Statutului;
 • de a dezvolta strategia de acţiune şi de a identifica principalele direcţii de activitate ale Organizatei, prezentându-le spre adoptare Adunării Generale;
 • de a asigura executarea deciziilor Adunării Generale şi de a prezenta Adunării Generale raportul de activitate al organizației;
 • determinarea politicii resurselor umane;
 • de a adopta reglementări interne şi de a stabili structura organizatorică a Asociației Obștești;
 • de a aproba ştampila, sigiliul, logo-ul şi antetul organizației;
 • stabilirea modului de utilizare şi distribuire a donaţiilor colectate;
 • de a primi şi exclude membri ai Asociației Obștești;
 • de a lua decizii cu privire la toate aspectele care nu sunt de competenţa exclusivă a altor organe ale Organizației.

4.13. Calitatea de membru al Consiliului de Administrare este reziliat în următoarele cazuri:

 • din iniţiativă proprie sau neputința de a-și îndeplini sarcinile;
 • în caz de deces;
 • prin excludere prin vot la Adunărea Generală.

4.14. În cazul situaţiilor prevăzute în p. 4.13, pe locul vacant se desemnează un alt membru de către Președinte.

4.15. Preşedintele este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 5 ani și gestionează nemijlocit activitatea Organizației în perioadele dintre reuniunile Consiliului de Administrare şi are următoarele competenţe:

 • organizează şi dirijează activitatea curentă a organizatiei, subdiviziunilor ei şi asigură punerea în aplicare a deciziilor luate de Consiliul de Administrare;
 • reprezintă Asociația Obștească la nivel local şi internaţional;
 • emite ordine, indicaţii, instrucţiuni; încheie contracte de cooperare;
 • numeşte şi eliberează din funcţie, stabileşte nivelul de remunerare a muncii;
 • convoacă şi conduce reuniunile Consiliului de Administrare;
 • administrează operativ mijloacele organizatiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
 • decide asupra formelor şi metodelor de lucru.

4.16. Controlul activităţii economico-financiare a Asociației Obștești este efectuat de Comisia de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani și are urmatoarele obligațiuni:

 • monitorizarea respectării Statutului Asociaţiei;
 • monitorizarea executării deciziilor Adunării Generale şi Consiliului de Administrare şi prezentarea concluziilor Adunării Generale;
 • monitorizarea fezabilitaţii şi legalităţii utilizării mijloacelor financiare.

4.17. Comisia de Cenzori are dreptul să solicite Consiliului de Administrare şi să se familiarizeze cu toate documentele care reflectă activitea Asociației Obștești pentru o anumită perioadă.

4.18. Rezultatele monitorizării efectuate de către Comisia de Cenzori, sunt prezentate într-un raport Consiliului de Administrare şi Adunării Generale.

5. MEMBRII ASOCIAŢIEI OBȘTEȘTI. DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢI.

5.1. Membru al organizaţiei poate deveni orice cetăţean al Republicii Moldova, care dorește să contribuie la dezvoltarea Asociației Obștești şi/sau contribui la atingerea obiectivelor organizației menţionate în prezentul Statut.  Organizaţia nu este răspunzătoare pentru obligațiile membrilor săi, şi membrii nu răspund pentru obligațiile organizației.

5.2. Candidaturile membrilor potențiali sunt discutate la reuniunea Consiliului de Administrare în prezenţa obligatorie a candidatului. Decizia de primire a noului membru este luată de Consiliul de Administrare în baza unei Cereri scrise si mai apoi aprobată la Adunarea Generală.

5.3. Membrii Asociației Obștești au următoarele drepturi şi obligaţiuni:

 • dreptul de a participa la activitatea organizatiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă, de a participa la toate proiectele organizației, de a se retrage din Asociația Obștească, prezentînd sau nu motivele;
 • sunt obligaţi sa respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Administrare, deciziile Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare.

5.4. Membrii care nu participă în activitatea organizației mai mult de 90 zile, rupând din proprie iniţiativă legătura cu organizația, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, aducând prejudicii imaginii organizației sunt excluşi automat din rândul membrilor Asociației Obștești de către Consiliul de Administrare, decizie care ulterior se aduce la cunoştinţa Adunării Generale.

6. PATRIMONIUL ȘI SURSELE DE FINANŢARE

6.1. Proprietatea Asociației Obștești se formează din:

 • sponsorizări și donaţii benevole (mijloace materiale şi financiare), făcute de membri, alte persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate în conformitate cu Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare;
 • donaţii şi granturi;
 • subvenţii de stat, venituri obținute din hârtii de valoare și investiții financiare;
 • încasări din organizarea lecţiilor publice, expoziţiilor, loteriilor, licitaţiilor, acţiunilor sportive şi de altă natură;
 • venituri realizate din activitatea economică proprie;
 • veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociației Obștești;
 • venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
 • mijloace financiare obţinute în urma desemnării procentuale;
 • alte încasări neinterzise de legislaţie.

6.2. Asociația Obștească poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii şi realizării scopurilor stabilite de prezentul Statut.

6.3. Donaţiile către Asociația Obștească pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.

6.4. Asociația Obștească poate investi mijloacele sale financiare libere în bunuri mobile şi imobile, depozite bancare în vederea obţinerii unor dobânzi convenabile sau unor drepturi de proprietate, realiza alte tranzacţii în limitele prevederilor prezentului Statut şi ale legislaţiei.

7. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI RAPORTUL FINANCIAR

7.1. Raportul privind indicatorii cheie ai activităţii Asociației Obștești se face în conformitate cu legislaţia în vigoare. La sfârşitul anului financiar, Preşedintele prezintă Consiliului de Administrare un raport referitor la situaţia financiară a Organizației, care trebuie să fie confirmat de Comisia de Cenzori.

7.2. Raportul se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

 • expunerea scurtă a rezultatelor activităţii Asociației Obștești în perioada raportată;
 • soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de raportare;
 • venitul total din fiecare sursă a organizatiei, indicate în punctul 6.1. din prezentul Statut;
 • cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative;
 • soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de raportare.

7.3. Raportul financiar se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociației Obștești la şedinţa Adunării Generale.

7.4. Raportul financiar se păstrează în organizație şi este accesibil tuturor membrilor organizației.

8. ADOPTAREA, COMPLETAREA SI MODIFICAREA STATUTULUI

8.1. Prezentul Statut se adoptă de către Adunarea Generală.

8.2. Propunerile membrilor Asociației Obștești “Speranță și Sănătate” vizând modificările şi completările prezentului Statut se înaintează Consiliului de Administrare, care le propune spre examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale.

8.3. Modificările şi completările Statutului se aprobă prin hotărîrea Adunării Generale, dacă pentru ele au votat nu mai puțin de 2/3 din numărul membrilor prezenți la ședință.

8.4. Modificările şi completările Statutului intră în vigoare din momentul înregistrării Statutului în redacţie nouă la Ministerul Justiției.

9. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

9.1. Asociația Obștească îşi încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.

9.2. Reorganizarea Asociației Obștești se face în conformitate cu Legislaţia în vigoare.

9.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare.

9.4. În cazul lichidării Asociației Obștești, patrimoniul comun şi resursele financiare rămase după rambursarea datoriilor vor fi distribuite în scopuri de caritate.

9.5. Proprietatea și veniturile Asociației Obștești "Speranță și Sănătate" nu pot fi distribuite între membrii sau fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare a Asociației Obștești; proprietatea și veniturile vor fi utilizate exclusiv în scopuri statutare.